miércoles, 16 de diciembre de 2009

KATA: Gankaku - Kankudai JKA y Sochin JKS

Gankaku y Kankudai
Campeonas JKA

Tsuchiya Kata Demonstration: Sochin
(JKS Kata champion)

No hay comentarios:

Publicar un comentario
 

SEGUIDORES